Reference Kmetijskega zavoda Bric, Soča

Visokostorilna in trajnostna vzreja tekačev pasme krškopoljski prašič s pomočjo preciznih krmilnih avtomatov

Trajanje projekta: 12.5.2023 – 11.5.2025

Projekt EIP (Evropsko inovativno partnerstvo) z naslovom Visokostorilna in trajnostna vzreja tekačev pasme krškopoljski prašič s pomočjo preciznih krmilnih avtomatov, se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz programa razvoja podeželja, podukrep 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014- 2020.

Tematika projekta – Visokostorilnostna trajnostna kmetijska pridelava, s poudarkom na uvajanju pametnega oziroma preciznega kmetovanja.

Prašiči imajo specifično rastno krivuljo, po kateri v zgodnjem obdobju rasti še razvijajo število in velikost mišičnih vlaken, s tem pa tudi omišičenost bodočega pitanca. Če je krmljenje pujskov v prvi fazi skromno, je rast in povečevanje števila mišičnih vlaken omejeno, rezultat pitanja pa je bolj zamaščen prašič in manj omišičen, kot bi bil v primeru hitrejšega zgodnjega razvoja prašičev. Z dokrmljevanjem sesnih pujskov se trajanje laktacije skrajša, pujski so prej odstavljeni in svinja se prej buka. Uspešnost obrejitve je večja, s tem pa tudi hitrejša prasitev. Ekonomika reje se poveča pri precijznejšem krmljenju sesnih pujskov, pri tem pa jim lahko pomagajo tudi avtomatski krmilniki za sesne pujske.

Namen in cilji projekta

Krškopoljski prašič je edina ohranjena slovenska avtohtona pasma prašičev. Značilnost krškopoljskih prašičev je črna barva s sklenjenim, enakomerno širokim belim pasom preko plečk in sprednjih nog. Živali so dobro prilagodljive na različne, tudi skromne razmere reje, še posebej primerne za predelavo v suhomesnate izdelke. Dolgoročno ohranjanje pasme, ki je zaveza države, je možno le ob dovolj velikem številu plemenskih svinj in merjascev, ob preprečevanju povečevanja inbridinga (parjenja v sorodstvu) ter dobri ekonomiki reje prašičev.

Večina rejcev plemenskih svinj krškopoljske pasme ne krmi pujskov s predštarterjem oziroma štarterjem, in ne izvaja optimalnega postopka odstavitev. Rejci krškopoljskih prašičev v večini niso izkušeni prašičerejci, kmetujejo ekstenzivno. Krškopoljski prašič je sicer plodna pasma, prilagojena na različne razmere reje. Kljub temu pa za optimalno začetno rast in razvoj mišičnega tkiva potrebujemo dobro oskrbovati sesne pujske. Zamujeno zgodnje obdobje razvoja mišičnega tkiva zmanjša mesnatost prašičev, in poveča stroške krme na enoti prirasta. Krškopoljski prašiči sicer zmorejo dosegati visoke dnevne priraste, a žal zaradi zamujenega zgodnjega razvoja mišičnega tkiva je prirast mišičnega tkiva manjši.

Tudi v preteklosti rejci krškopoljskih prašičev sesnim pujskom niso dodajali štarterja ali predštarterja, oziroma drugega ustreznega krmljenja. To je tudi eden izmed vzrokov, da so že v preteklosti označevali krškopoljskega prašiča kot zamaščenega – še posebej v primerjavi z rejo belih pasem prašičev, pri katerih so bili krmni obroki vhlevitev in management optimalnejši. Danes redijo krškopoljske prašiče v večini rejci (prek 85%), ki niso tradicionalno prašičerejci (razen dveh izvornih in nekaj dodatnih kmetij). Mnoge kmetije so ekološke, slovenski dobavitelji pa v večini ne zagotavljajo ekoloških predštarterjev ali štarterjev.

Izvedba izboljšanja dokrmljevanja sesnih pujskov omogoči zgodnje povečevanje števila in velikosti mišičnih vlaken, boljšo pripravljenost pujskov na odstavitev, hitreje začeti novi reprodukcijski ciklus plemenskih svinj, hitrejše, uspešnejše in racionalnejše pitanje prašičev, ki so prvo obdobje rasli hitreje, večje število turnusov pitanja na leto, boljši ekonomski rezultat reje plemenskih svinj in pitanja prašičev. Dodatno k rezultatom doprinese še ureditev krmnih obrokov in uhlevitve plemenskih živali in podmladka ter pitancev.

V EIP bomo zasledovali splošne cilje ohranjanja pasme krškopoljski prašič, ob tem pa dosegli posebne cilje projekta:

 • Priprava nabora možnih avtomatov za precizno krmljenje štarterja in predštarterja, testiranje
 • Vpeljani predštarter in/ali štarter v obroke sesnih pujskov – glede na certifikacijski status kmetije
 • Vpeljana postopka odstavitve s čim manjšimi izgubami
 • Ureditev reprodukcijskih ciklusov in povečanje števila živorojenih in odstavljenih pujskov na svinjo letno
 • Hitrejša kontrola nadzora nad izvorom surovine v mesnih izdelkih – preveritev metodik v primeru preciznega krmljenja sesnih pujskov
 • Povečana dostopnost mesa in mesnih izdelkov iz prašičev krškopoljske pasme
 • Ohranitev, preučitev in ali izboljšanje za prehrano človeka odličnega razmerja med omega 3 in 6 maščobnimi kislinami ter preveritev glede na način krmljenja sesnih pujskov

Glavni cilj projekta je povečana uvedba preciznega krmljenja sesnih pujskov preko krmilnih avtomatov, vzporedni cilj projekta je razširitev pasme in s tem uspešno dolgoročno ohranjanje.

Z izvajanjem projekta učinkujemo na sprejemljivost kmetijstva, kot tudi ohranjamo poseljenost in s tem tudi obdelanost območja.

Pričakovane spremembe

 • Krajše laktacije plemenskih svinj
 • Večje število in velikost mišičnih vlaken ob določeni starosti
 • Večji delež mišičnega tkiva pri prašičih pitancih krškopoljske pasme
 • Zbiranje nabora podatkov za selekcijo in tudi za uparjanje podatkov med selekciijo in genotipizacijo

Koordinator projekta (vodilni partner)

Kmetijski zavod Bric, Soča (kmetijsko gospodarstvo)

Vodja projekta: Neža Bric

Povezave

Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje

Projektni partnerji

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Institut Jožef Stefan

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Celje

Društvo rejcev krškopoljskih prašičev

Kmetije: Kos, Kamenik, Ivanšek, Mehak, Koroša

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - EKSRP

Pastinnova PRIMA – Innovative Models For Sustainable Future Of Mediterranean Pastoral Systems

Trajanje projekta: 01.05.2022 – 30.04.2025

Partnerji v projektu

 • Agricultural Economics Research Institute – Hellenic Agriculture Organization ELGO-DIMITRA (ELGO), Grčija
 • Polytechnic University of Marche, Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences (UNIVPM). Italija
 • Spanish National Research Council (CSIC), Španija
 • Arid Regions Institute (IRA), Tunizija
 • Algerian National Agronomic Institute (INRAA), Alžirija
 • National Research Council/Institute for Animal Production System in the Mediterranean Environment (CNR-ISPAAM), Italija
 • Cyprus Institute for Rural Regional Development (CIRRD), Ciper
 • Coopérative de Services d’élevage “COOPSSEL”, Alžirija
 • INRAE R045-SELMET–LRDE. Korzika, Francija
 • Trofy AgriFoodTech Solutions Private Company (TROFY), Grčija
 • CIHEAM Zaragoza (CIHEAM), Španija
 • Cukurova University – Dpt. of Animal Science (CUNI), Turčija
 • The Lebanese University (LU), Libanon
 • National Institute for Agricultural Research (INRAM), Maroko
 • Rete Appia (REAP), Italija
 • University of Zagreb (UZ), Hrvaška
 • Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), Grčija
 • Agriculture Institute Bric, Soča (BRIC), Slovenija
 • Agency for Rural Development Istria Ltd Pazin (AZRRI), hrvaška
 • Red Española de Queserías de Campo y Artesanas (QueRed), Španija
PASTINNOVA PRIMA

Dobava ušesnih znamk Allflex

2018 Ponudba pametnih znamk za spremljanje mlečnih krav, dojilj

2017 Dobava znamk za označevanje morskih psov

Znamke za govedo: velike, elektronske, genomske, blue helix, pametne

2016 4000 živinorejcem v Sloveniji

Kmetijsko gozdarski zavodi

Veterinarske ambulante

Živinorejci iz Zahodnega Balkana

2015 3000 živinorejcem v Sloveniji

Kmetijsko gozdarski zavodi

Veterinarske ambulante

1992 Začetek sodelovanja s firmo Allflex

reference kmetijskega zavoda bric, scr, allflex, prednosti označevanja živali sami

Pametni sistemi Allflex inteligence

2018 Postavitev več sistemov SenseTime v Sloveniji

Vzdrževanje sistemov v Sloveniji

2017 Postavitev prvega sistema SenseTime v Sloveniji

2016 Predstavitev sistema Heatime živinorejcem iz Gorenjske, Dolenjske, Notranjske, Primorske

reference kmetijskega zavoda bric, scr, allflex, prednosti označevanja živali sami

Postavitev in dobava Gallagher opreme za električne ograje in pašnike

2018 Revitalizacija zemlje s pašo drobnice v vinogradih

Vinogradniki iz Brd

2017 Zavod za varstvo narave Slovenije (Kozjansko, Hum in Pohorje – oprema za napajanje)

Vinogradniki iz Italije

2016 Živinorejci iz Banjšic

Živinorejci iz Čepovana

Živinorejci iz Brd

Zavod za gozdove Slovenije (varovanje proti zverem)

2015 Gradiščuta (Gradisciutta)

2014 Sadjarji iz Brd

reference kmetijskega zavoda bric, scr, allflex, prednosti označevanja živali sami

Molzišča in molzna oprema Milkline

2018 Molzni stroji za drobnico

Rezervni deli za Milkline

reference kmetijskega zavoda bric, oprema za molžo milkline

Reja domačih živali za meso

2018 Začetek zorenja jagnjetine in junjetine

2017 Prodaja govedine in jagnjetine po sistemu FARmEAT

2016 Zgodnje odstavljanje kopitarjev in jagnjet

2015 Pridobitev certifikata FARmEAT

2014 Merjenje živali na paši

2013 Onoterapija

2011 Prodaja jagnjet iz Zgornjega Posočja

2010 Vključitev v priznane rejske organizacije

2009 EKO certifikat do danes

2008 Reference Kmetijskega zavoda Bric, Soča so tudi celoletna reja prežvekovalcev na paši

2007 Začetek revitalizacije briških planin Korad in Sabotin

2006 Ustanovitev Razvojnega zavod Brda

2002 Začetek reje goveda

2001 Začetek reje ovc in koz

Uvoz plemenskih bikov in plemenskih krav

2016 Limuzin biki iz Francije

2015 Italija (Il de France)

2015 Nemčija (Hainesnute)

2015 Italija (delovni Border Collie)

2014 Limuzin biki iz Francije

Izvoz plemenjakov in plemenic Bovške ovce in pitancev Limuzin

2016 Italija (Limuzin)

2015 Italija (Limuzin)

2015 Nemčija (Bovška ovca)

2013 Nemčija (Bovška ovca)

2010 Nemčija (Bovška ovca)

Oskrba kmetij s plemenjaki in plemenicami v Sloveniji

2018 Drežniška koze

2017 Bovške ovce

2017 Belokranjske pramenke

2016 Jezersko Solčavske ovce

2016 Osli

2016 Belokranjske pramenke

2015 Bik limuzin (Bric)

2013 Bik limuzin (Bric)

2011 Bik limuzin (Bric)

2010 Telice limuzin (Bric)

Prodaja klavne živine za živinorejce

2018 Jagnjeta iz Zgornjega Posočja

Kozliči iz Zgornjega Posočja

2017 Jagnjeta iz Zgornjega Posočja

2016 Starejša teleta za Italijo

Jagnjeta iz Zgornjega Posočja

Jagnjeta iz Južne Primorske

Jagnjeta iz Tolminske

2015 Starejša teleta za Italijo

Jagnjeta iz Zgornjega Posočja

Jagnjeta iz Južne Primorske

Jagnjeta iz Tolminske

2010 Začetek trgovanja z jagnjeti iz Zgornjega Posočja

Razvojne študije

2018 Montaža sistema SenseTime na pašniku

Zorenje jagnjetine iz celoletne paše

2017 Premično stojalo za pašni aparat s sončnim napajanjem

Merjenje napolnjenosti akumulatorjev s praznjenjem le teh – 100% zanesljivost

Spremljanje premikov ovc z dronom

2016 Kontejnerska klavnica

Uporaba SCR Heatime

Italijanske mesne pasme goveda

2015 Živinoreja v luči evolucije

Uporaba kamere na pašnikih

Zaščita električnih pastirjev z sledilci

Izobraževanja zaposlenih

2018 Uporaba SenseTime za dojilje

Molzišča in molzni sistemi

Občni zbori rejskih organizacij

2017 Uporaba SenseTime

Trženje

Ekskurzija po kmetijah

Ekološko kmetovanje

Alumni klub živinorejcev

2016 Ovčarski psi za zganjanje ovc

Uporaba SCR Heatime

ARC kmetije

KOP-POP sistem

2015 Uporaba laserja za tisk

Reference Kmetijskega zavoda Bric so tudi mednarodna izobraževanja za vodnike ovčarskih psov

Najzahtevnejše naloge za izvajalce strokovnih nalog

Onoterapija

Izobraževanja drugih

2018 Tečaji za vodnike ovčarskih psov

Ekskurzija za SenseTime

Ekskurzija za molzišča za drobnico

Ekskurzija za kompostne hleve

Predavanje za kmete predstavitev SenseTime

Alumni klub živinorejcev

Svetovanje posameznim kmetom o prednostih SenseTime

Svetovanje posameznim kmetom o elektroograjah

Svetovanje posameznim kmetom o molziščih

2017 Članki o SenseTime in označevanju

Radio o SenseTime in označevanju

Mednarodno izobraževanje za vodnike ovčarskih psov

Predavanja kmetom, študentom in strokovnjakom o prežvekovanju in sistemu SenseTime

2016 Članki o italijanskih mesnih pasmah

Radio o o Heatime in označevanju

Genomika v Slovenski govedoreji

Uporaba SCR Heatime sistemov

Upravljanje živinorejskih kmetij

2015 Najzahtevnejše naloge za izvajalce strokovnih nalog

2014 Mednarodno tekmovanje za vodnike ovčarskih psov

Reference Kmetijskega zavoda Bric na projektih

2017 LIFE to GRASSLANDS

2016 LIFE DINALP BEAR

Ostale reference

Certifikat za ekološko kmetovanje

Prevoz živali na mednarodnih relacijah

Usposobljeni za postavitev in podporo SenseTime sistemov

Celoletna paša domačih živali

Obvladovanje informacijskih sistemov

Specialistično znanje genetike domačih živali

Razumevanje slovenske kmetijske politike

Ekologija in zdravje v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom

Vključeni skupaj z živalmi v Skupni rejski program

Certifikat FARmEAT